Nelfo

Innhold

Grunnleggende etiske regler for Nelfo

Vedtatt i HS-møte 12. februar 2016.

Målsetting

Det er et mål for Nelfo, som landsforening i NHO, å arbeide for at organisasjonens medlemsbedrifter skal basere sin forretningsførsel på sunne og samfunnsnyttige prinsipper. En forutsetning for dette er at eiere og ledelse i den enkelte virksomhet viser forståelse for og vilje til å stå for de etiske prinsippene som dette regelverket gir uttrykk for.

 

Krav til medlemsbedriftene

Medlemsbedriftene skal i sin virksomhet overholde norske lover og forskrifter og særlig sørge for at kravene til god forretningsskikk, som blant annet følger av markedsføringslovens bestemmelser, blir respektert. De skal etterleve de lovene og vedtektene som til enhver tid gjelder for Nelfo og NHO, og respektere og følge alle vedtak og avtaler som de styrende organene treffer.

 

Kvalitet

Alle oppdrag skal utføres i overensstemmelse med sunne forretningsmessige og riktige faglige krav og prinsipper, slik at man bidrar til at de tekniske entreprenørenes omdømme i samfunnet er preget av tillit og troverdighet. Omforente tekniske og juridiske standarder bør så langt det er mulig ligge til grunn for gjennomføringen.

 

Lønnsomhet

Det er en målsetting at medlemsforetakene skal bestrebe seg på å drive på en rasjonell og lønnsom måte for derigjennom å kunne ivareta sine forpliktelser overfor det offentlige, kreditorene, kundene, eierne og de ansatte på en riktig og forsvarlig måte.

 

Forholdet til kolleger

Medlemmene skal i all sin virksomhet opptre lojalt overfor de øvrige medlemsforetakene, og når det er påkrevd, omtale sine kolleger på en saklig korrekt måte. Man skal bestrebe seg på at man ikke på utilbørlig eller ulovlig vis skader et annet medlemsforetaks omdømme.

 

Forholdet til oppdragsgiverne

Det skal fremstå som attraktivt å ha forretningsmessig forhold til Nelfos medlemmer.

Alle oppdrag skal planlegges og gjennomføres slik at kundenes interesser og forventninger ivaretas på en faglig og forretningsmessig korrekt og trygg måte, både hva gjelder kvalitet, tid og pris. All informasjon og opplysninger som er mottatt i oppdragsammenheng, så som planer, tegninger og ideer, skal behandles og respekteres som kundenes eiendom og således ikke brukes til andre formål enn forutsatt.

 

Opptreden i markedet

Medlemmenes opptreden i markedet skal være basert på god konkurranseskikk, og etterlevelse av Konkurranselovens regler. Når forutsetningene og reglene for en konkurranse er fastsatt, skal man ikke fravike disse for på utilbørlig måte forsøke å tilegne seg oppdrag.

Et medlem som innbyr andre virksomheter til å konkurrere om leveranser, skal fastsette konkurransereglene på forhånd, og konkurransen skal gjennomføres etter forutsetningene.

Tildelingen av oppdraget skal være basert på forretningsmessige prinsipper. 

 

Rekruttering

Rekruttering av arbeidstakere til et medlem skal foregå slik at man ikke på utilbørlig måte får ansatte hos andre medlemmer til å akseptere stilling i eget foretak.

 

Habilitet

De som kan påvirke eller treffe beslutninger på vegne av et medlem, skal ikke ta del i behandling av saker der noen part har eller kan tenkes å få en uberettiget personlig eller økonomisk særinteresse.

 

Miljø, vernearbeid og miljøhensyn

Medlemmene skal ved gjennomføringen av sine oppdrag sikre at man ved de metodene og produktene som benyttes, og det arbeidet som utføres, verner de ansatte medarbeidernes og utenforståendes liv og helse, samtidig som det ytre miljøet på best mulig måte varetas etter de intensjonene som er nedfelt i lover og forskrifter.

 

Forholdet til ansatte

Alle medarbeidere i Nelfos medlemsforetak skal behandles med respekt og på en korrekt måte. Gode personalpolitiske holdninger er forutsatt å være en målsetting hos hvert enkelt medlem.

 

Diskriminering

Diskriminering på grunnlag av religion, kjønn, legning, etnisk- eller politisk tilhørighet skal ikke finne sted, verken i forretningsmessige sammenhenger eller i forhold til ansatte i den enkelte virksomhet.

 

Overtredelse

Ved overtredelse av dette etiske regelverket kan de straffereaksjonene som er nedfelt i Nelfos lover § 23, iverksettes.